20.5 Kap. 1720 Felles ledelse og kommando-apparat

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 64,704 mill. kroner.

I forslaget inngår en reduksjon på 90,3 mill. kroner. Beløpet gjelder midler til øvelse Cold Challenge 2011, som foreslås omdisponert til de kapitler hvor kostnadene knyttet til øvelsen påløper. I forslaget inngår videre en reduksjon på 27,1 mill. kroner som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon, en reduksjon på 18,182 mill. kroner i forbindelse med overføring av budsjettansvar til Etterretningstjenesten, og en reduksjon på 2,9 mill. kroner knyttet til utdanningsvirksomhet. I forslaget inngår også en reduksjon på 47,5 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

I forslaget inngår videre en økning på 101,5 mill. kroner grunnet endret budsjettering av utgifter til IT-systemet FISBasis. Videre foreslås bevilgningen økt med 19,6 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kap. 4720 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.