20.6 Kap. 4720 Felles ledelse og kommando-apparat

Post 1 Driftsinntekter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 19,609 mill. kroner.

I forslaget inngår en inntektsøkning på 17,609 mill. kroner grunnet merinntekter knyttet til prosjekter ved Forsvarets høgskole, og en inntektsøkning på 2 mill. kroner knyttet til refusjoner fra allierte og andre samarbeidsnasjoner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.