20.7 Kap. 1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 5,4 mill. kroner til dekning av merbehov i forbindelse med relokalisering av «Norwegian Computer Emergency Response Team» (NorCERT).

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.