Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 64,912 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 52 mill. kroner til utbetalinger etter den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978 til og med 2009.

I forslaget inngår videre en økning på 7,7 mill. kroner til videreføring av Energiledelsesprogrammet. Programmet har til og med 2010 gitt gode resultater i form av lavere energiforbruk, og en oppfølging i 2011 ventes å gi ytterligere gevinster både økonomisk og miljømessig. I forslaget inngår også en økning på 4 mill. kroner knyttet til et prosjekt under Forsvarets forskningsinstitutt som skal kartlegge helse- og miljøkonsekvenser av bruk av blyfri ammunisjon. Videre inngår i forslaget en økning på 20 mill. kroner til forsert utrangering av bygningsmasse, en økning på 2 mill. kroner til merutgifter knyttet til utenlandsstillinger, en økning på 1 mill. kroner som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon, en økning på 2,1 mill. kroner grunnet overføring av budsjettansvar for festningspolitiet, en økning på 1,9 mill. kroner grunnet overføring av budsjettansvar for utdanningstilbud for sivile, samt en økning på 1,9 mill. kroner som gjelder andre omdisponeringer på forsvarsbudsjettet.

I forslaget inngår videre en reduksjon på 27,7 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at Arbeidstilsynet nå har slått fast at all bruk av såkalt miljøammunisjon er stoppet inntil man har greid å finne en slik ammunisjonstype som ikke medfører helseplager for soldatene. Det betyr at man går tilbake til bruk av ordinær blyammunisjon. Dette er i tråd med det vedtaket Hovedverneombudet for Forsvaret og Forsvarssjefen gjorde 15. april 2011, og det overprøver de vurderingene Forsvarsdepartementet ved statsråden gjorde så sent som 9. mars 2011 om at det var uaktuelt å gå tilbake til bruk av blyholdig ammunisjon. Disse medlemmer har tatt opp saken gjentatte ganger i Stortinget, og er tilfredse med at Arbeidstilsynet har latt soldatenes helse veie tyngst.

Post 50 Overføring Statens pensjonskasse

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 7,38 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.