20.9 Kap. 1731 Hæren

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 167,298 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 50 mill. kroner til økt aktivitet ved brigadens avdelinger. I forslaget inngår videre en økning på 76,9 mill. kroner i forbindelse med gjennomføring av øvelse Cold Challenge 2011, og en økning på 35,9 mill. kroner grunnet organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre foreslås bevilgningen økt med 20 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under kapittel 4731 post 1. I forslaget inngår også noen øvrige omdisponeringer på til sammen 1,4 mill. kroner fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

I forslaget inngår videre en reduksjon på 16,9 mill. kroner grunnet endret budsjettering av utgifter til IT-systemet FISBasis.