21.10 Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.1 Driftsinntekter er økt med 9 500 mill. kroner, fra 158 000 til 167 500 mill. kroner. Endringen skyldes høyere prisforutsetninger. Produksjonsanslaget er redusert sammenlignet med saldert budsjett. Anslagene baserer seg på en oljepris for 2011 på 575 kroner per fat sammenliknet med 485 kroner per fat i saldert budsjett 2011.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.2 Driftsutgifter er økt med 1 600 mill. kroner, fra 29 600 til 31 200 mill. kroner. Endringen skyldes i hovedsak økte kostnader til kjøp av gass for videresalg. Dette blir også reflektert i økte driftsinntekter. I tillegg har anslag for vedlikeholdskostnader økt.

Anslaget under kap. 5440, underpost 23.3 Lete- og feltutviklingskostnader er økt med 400 mill. kroner, fra 2 100 til 2 500 mill. kroner. Økningen er basert på forventninger om høyere framtidig leteaktivitet.

Anslaget under kap. 5440, underpost 23.4 og post 30 Avskrivninger er oppjustert med 100 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2011.

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.5 og post 80 Renter av statens kapital er redusert med 200 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig oppdatering av anslag for statens faste kapital. Driften belastes med renter av statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkostnader. Dette gir et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk rente uten kontantstrømseffekt.

Ovennevnte endringer i underposter medfører at SDØEs anslåtte driftsresultat foreslås økt med 7 600 mill. kroner, fra 103 000 til 110 600 mill. kroner.

Netto kontantstrøm fra SDØE er økt fra 101 300 til 108 800 mill. kroner, en økning på 7 500 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2011.

Transaksjon av SDØE-andeler

Faroe Petroleum Norge AS har kontaktet Petoro om et mulig bytte av SDØE-andeler. Den 8. april ble det inngått avtale mellom Petoro AS og Faroe Petroleum Norge AS om bytte av SDØE-andeler i feltene Njord, Brage, Jotun og Ringhorne Øst, samt andeler i funnene Gygrid/Galtvort, mot Faroes 30 pst. andel i funnet Maria. Avtalen er undertegnet med forbehold om myndighetsgodkjennelse og Stortingets samtykke.

Maria er et oljefunn med assosiert gass i nærheten av Åsgard i Norskehavet. Antatt utvinnbare volumer er ifølge operatør i størrelsesorden 12-25 mill. Sm3 oljeekvivalenter (o.e). Operatøren antar en utvinningsgrad på om lag 35 pst. Antatt produksjonsstart er ved årsskiftet 2015/2016.

Staten mottar en 30 pst. andel i utvinningstillatelsene 475BS og 475CS mot at staten overdrar følgende andeler til Faroe Petroleum Norge AS:

  • 7,5 pst. av et fradelt areal fra utvinningstillatelse 107.

  • 7,5 pst. i utvinningstillatelsene 107C, 132, 348, 348B.

  • 25,4 pst. i utvinningstillatelse 053B.

  • 13,4 pst. i utvinningstillatelsene 055, 055B og 185.

  • 30 pst. i utvinningstillatelse 103B.

  • 30 pst. av et fradelt areal fra utvinningstillatelse 169.

Utvinningstillatelsene omfatter andeler i de produserende feltene Njord (7,5 pst.), Brage (14,2567 pst.), Brage Sognefjord (13,4 pst.), Jotun (3 pst.) og Ringhorne Øst (7,8 pst.), samt andeler i funnene Gygrid/Galtvort (7,5 pst.).

I avtalen er det forutsatt at skattebalanser overføres til kjøper, og at Petoro beholder forpliktelser knyttet til fjerningsutgifter for feltene Njord, Brage og Jotun oppad begrenset til 600 mill. kroner før skatt (indeksreguleres). Videre er det forutsatt at kjøper overtar relevante avtaler knyttet til feltene. Dette innebærer rettigheter for gasstransport i Gassled og salgsavtaler.

I St.prp. nr. 50 (1995–1996) er det nærmere redegjort for departementets retningslinjer for overdragelser av andeler («Retningslinjer for overdragelser av SDØE-andeler»), samt eventuell bruk av fullmakt til overdragelse av andeler. Det er i retningslinjene angitt ulike forhold som kan føre til at staten bør overdra andeler, herunder bl.a. at en overdragelse kan «øke statens samlede nettoinntekter når det foreligger forretningsmuligheter». Verdivurdering av den aktuelle byttetransaksjonen av andeler tilsier at verdien av statens samlede framtidige nettoinntekter ved å gjennomføre overdragelsen vil øke. Transaksjonen er dermed vurdert som en gunstig forretningsmulighet for staten. Petoro har benyttet uavhengig ekstern teknisk ekspertise i vurderingen av ressurspotensial for felt/funn som inngår i det eventuelle byttet.

OED er gitt fullmakt til å godkjenne overdragelse av SDØE-andeler, jf. fullmakt XIV «Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser» i Prop. 1 S (2010–2011):

«Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2011 kan godkjenne overdragelse av andeler for Petoro AS som forvalter av SDØE i utvinningstillatelser der det antas at samlede utvinnbare ressurser i forekomstene er mindre enn 10 mill. tonn oljeekvivalenter.»

Samlede gjenværende ressurser for ett av feltene i transaksjonen (Njord) overstiger denne begrensningen. Selv om overdragelse av de øvrige andelene i transaksjonen faller innenfor fullmakten, har OED vurdert det som hensiktsmessig å legge hele byttetransaksjonen samlet fram for Stortinget.

Det foreslås at Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overdragelse av SDØE-andeler i feltene Njord (7,5 pst.), Brage (14,2567 pst.), Brage Sognefjord (13,4 pst.), Jotun (3 pst.), Ringhorne Øst (7,8 pst.) og funnene Gygrid/Galtvort (7,5 pst.), i bytte mot 30 pst. andel i Maria-funnet fra Faroe Petroleum., jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og XIV under kapittel 23 Komiteens tilråding.