21.11 Kap. 4800 Olje- og energidepartementet

Post 70 Garantiprovisjon, Gassco

Sammendrag

Som eier av Gassco AS garanterer staten for skader og tap på mottaksterminalene på kontinentet som oppstår som følge av forsettlige handlinger hos ledende personell i Gassco innenfor en samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner, jf. Prop. 1 S (2010–2011). Garantipremien er satt til 70 pst. av forsikringspremien på Gasscos ordinære ansvarsforsikring.

Fra 1. oktober 2011 overtar Gassco driftsansvaret for mottaksterminalen på Easington i Storbritannia, og statsgarantien må derfor utvides til også å omfatte Easington. Gassco opplyser om at den ordinære ansvarsforsikringen er utvidet til også å omfatte Easington uten økning i forsikringspremien. Denne utvidelsen av garantiansvaret medfører dermed ingen økning i garantipremien.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.