21.12 Kap. 5680 Innskuddskapital i Statnett SF

Post 85 Utbytte

Sammendrag

Konsernets realiserte overskudd etter skatt for 2010 justert for mer‑/mindreinntekt, ble på 630 mill. kroner. For regnskapsåret 2010 er utbyttet fastsatt til 50 pst. av konsernets årsresultat etter skatt justert for mer‑/mindreinntekt etter skatt, jf. Prop. 1 S (2010–2011) for Olje- og energidepartementet.

På denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgningen for utbytte fra Statnett SF for regnskapsåret 2010 med 146 mill. kroner, fra 461 til 315 mill. kroner. Vedtak om utbytte fattes på Statnett SFs foretaksmøte i juni 2011.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår at utbytte fra Statnett SF settes til 85 pst., og foreslår derfor å øke bevilgningen med 220,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, forhøyes med

74 500 000

fra kr 461 000 000 til kr 535 500 000»