21.13 Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA

Post 85 Utbytte

Sammendrag

Staten eier 67 pst. av aksjene i Statoil ASA. Konsernets overskudd for 2010 ble 37 647 mill. kroner. Ifølge selskapets utbyttepolitikk er det Statoils ambisjon å øke årlig utbyttebetaling, målt i norske kroner per aksje, i takt med den langsiktige underliggende inntjeningen. Styret vil vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av årlig utbyttenivå. I tillegg til å betale kontantutbytte, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer som et middel for å øke aksjonærenes totalavkastning.

For regnskapsåret 2010 har styret i Statoil ASA foreslått et kontantutbytte på 6,25 kroner per aksje, mot et kontantutbytte for regnskapsåret 2009 på 6,00 kroner per aksje. Forslag til utbytte for 2010 utgjør om lag 52 pst. av overskuddet. Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 19. mai 2011. Den norske stat eier i dag 2 136 393 559 aksjer i Statoil ASA. Totalt utbytte fra statens aksjer i Statoil ASA beløper seg dermed til 13 353 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for utbytte fra Statoil ASA for regnskapsåret 2010 økt med 535 mill. kroner, fra 12 818 mill. kroner til 13 353 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.