21.14 Andre merknader og tekstforslag fremkommet under komiteens behandling

21.14.1 Elektrifisering av sokkelen

Komiteens medlem fra Venstre viser til at utslippene fra petroleumssektoren utgjør nesten en tredjedel av de samlede norske klimagassutslipp. Dette medlem viser til at KlimaKur2020 bekrefter at det vil bli meget krevende å nå målene i klimaforliket uten at man reduserer utslippene fra kvotepliktig industri. Et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene er å erstatte gassturbiner på sokkelen med fornybar elektrisitet fra land. Investeringskostnadene for slike tiltak er store, og det er derfor helt nødvendig at dette arbeidet koordineres mellom de ulike lisensene på norsk sokkel.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om elektrifisering av norsk sokkel, med mål om en betydelig reduksjon av klimagassutslippene fra norsk petroleumsnæring.»