Post 1 Gebyrinntekter

Sammendrag

I forbindelse med gjennomføring av søknadsrunden for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) vil Oljedirektoratet få økt arbeidsbelastning i 2011, jf. omtale under kap. 1810, post 1. Det anslås at gebyrinntektene knyttet til TFO vil øke. Videre øker anslaget for gebyrfinansiert arbeid i forbindelse med seismiske undersøkelser.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2011 økt med 2 mill. kroner, fra 11,7 til 13,7 mill. kroner, jf. kap. 1810, post 1. Olje- og energidepartementet vil ved behov komme tilbake med en vurdering av bevilgningsbehovet i nysalderingen for 2011 etter at søknadsfristen for TFO er utløpt.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen med 10 mill. kroner, fra 64,4 mill. kroner til 74,4 mill. kroner, jf. omtale og tilsvarende økning under kap. 1810 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.