Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I forbindelse med gjennomføring av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) vil Oljedirektoratet få økt arbeidsbelastning i 2011. Oljedirektoratets driftsutgifter vil øke som følge av et høyere aktivitetsnivå. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 1810 post 1 for å dekke blant annet utgifter til ekstern bistand og økte overtids- og reiseutgifter. Videre øker anslagene for gebyrfinansiert arbeid i forbindelse med seismiske undersøkelser.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2011 økt med 2 mill. kroner, fra 228,5 mill. kroner til 230,5 mill. kroner. Utgiftsøkningen motsvares av en tilsvarende inntektsøkning under kap. 4810, post 1 Gebyrinntekter. Olje- og energidepartementet vil ved behov komme tilbake med en vurdering av bevilgningsbehovet i nysalderingen for 2011 etter at søknadsfristen for TFO er utløpt.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Det foreslås en tilleggsbevilgning på 10 mill. kroner til Oljedirektoratets oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Endringen har hovedsakelig sammenheng med høyere aktivitetsnivå hos Norad, Force og Diskos enn det som tidligere var forventet. Utgiftsøkningen motsvares av en tilsvarende inntektsøkning under kap. 4810, post 2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet.

Geologisk kartlegging i nordlige havområde

Ved Stortingets behandling av Prop. 35 S (2010–2011) i desember 2010 fikk Oljedirektoratet fullmakt til å inngå kontrakt med et seismikkfartøy for å drive geologisk kartlegging i nordlige områder innenfor en ramme på 100 mill. kroner i 2011. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 100 mill. kroner i 2011.

Videre foreslås det at Oljedirektoratet i 2011 gis en fullmakt til å inngå kontrakt med et seismikkfartøy for å drive geologisk kartlegging i nordlige områder i 2012 innenfor en ramme på 80 mill. kroner. På denne bakgrunn foreslås det å øke fullmakten til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning fra 10 mill. kroner til 90 mill. kroner i 2011, jf. forslag til romertallsvedtak.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 110 mill. kroner, fra 88,1 mill. kroner til 198,1 mill. kroner for 2011.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og V. 1 under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlem fra Venstre viser til at regjeringen har satset kraftig på oljeleting gjennom seismiske undersøkelser i sårbare havområder de siste årene. Dette medlem støtter heller ikke det kartleggingsarbeidet som regjeringen legger opp til skal skje utenfor Jan Mayen i 2011. Dette medlem foreslår derfor å redusere bevilgningene med 100 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 88 100 000 til kr 98 100 000»