Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det foreslås omdisponert ressurser fra NVE til OED til departementets klagebehandling av småkraftsaker, jf. nærmere omtale under kap. 1800, post 1.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen redusert med 1 mill. kroner, fra 420,45 mill. kroner til 419,45 mill. kroner for 2011.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til regjeringens forslag om å omdisponere ressurser fra saksbehandling i NVE til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Dette medlem mener regjeringens forslag vil føre til at det på nytt bygges opp flaskehalser for saksbehandling av søknader om utbygging av ny fornybar energi i NVE. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til saksbehandling i NVE med 1 mill. kroner, som regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett har foreslått redusert med 1 mill. kroner. Dermed innebærer Kristelig Folkepartis forslag at det ikke gjøres noen endring i statsbudsjettet for 2011 når det gjelder denne posten, og dette medlem går imot regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

I 2008 ble det innført en sektoravgift hvis inntekter skal benyttes til finansiering av utgifter til kulturminnetiltak i vassdrag. Ordningen innebærer at det innføres et standardvilkår om at konsesjonærene ved revisjon og fornyelse av konsesjoner må betale et bidrag basert på magasinkapasitet. Det er så langt innbetalt om lag 9,7 mill. kroner i sektoravgifter til kulturminnevern i vassdrag. I 2011 ble det bevilget 1,1 mill. kroner til et kulturminneprosjekt i Byglandsfjorden i Aust-Agder.

Basert på søknad fra Riksantikvaren foreslås det en bevilgningsøkning på 3 mill. kroner til kulturminneundersøkelser i Vinstravassdraget. Reviderte konsesjonsvilkår for vassdraget ble fastsatt i kgl.res. 12. desember 2008, noe som innebærer at vassdraget er omfattet av denne kulturminneordningen. Automatisk fredete kulturminner er ikke ivaretatt i de opprinnelige reguleringene i vassdraget.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2011 økt med 3 mill. kroner, fra 80,25 mill. kroner til 83,25 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 74 (Ny) Kompensasjon for tapt produksjon

Sammendrag

I forbindelse med tiltak for å forebygge flom inngikk NVE en avtale med Glomma Kraftproduksjon i 1979, som innebærer at Glomma Kraftproduksjon kan pålegges å senke overvannet i Rånåsfoss. Produksjonstapet som minsket fallhøyde representerer skal erstattes. Erstatning for tapt produksjon i forbindelse med ekstraordinær senking av overvannet i Rånåsfoss i 2008 er beregnet til om lag 0,5 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 533 000 kroner under kap. 1874 post 74 i 2011. Beløpet foreslås inndekket ved overføring fra Konsesjonsavgiftsfondet, jf. kap. 4829 post 50.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.