21.5 Kap. 4820 Norges vassdrags- og energi-direktorat

Post 40 Flom- og skredforebygging

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å øke bevilgningen til flomsikring i Rogaland med 10 mill. kroner og til vedlikehold av Telemarkskanalen med 4 mill. kroner og Halden-vassdraget med 2 mill. kroner. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med til sammen 16 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

40

Flom- og skredforebygging, forhøyes med

16 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 30 000 000»