21.6 Kap. 4829 Konsesjonsavgiftsfondet

Post 50 Overføring fra fondet

Sammendrag

Det foreslås å øke uttaket fra Konsesjonsavgiftsfondet med 533 000 kroner, fra 144,9 mill. kroner til 145,433 mill. kroner i 2011. Det økte uttaket har sammenheng med kompensasjon til Glomma Kraftproduksjon for tapt produksjon i forbindelse med ekstraordinær senking av overvannet i Rånåsfoss, jf. omtale under kap. 1820 post 74.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.