Tilskuddsordningen til elektrisitetssparing i husholdninger

Sammendrag

Det vises til proposisjonen for omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning, og viser til merknader nedenfor.

Post 50 Overføring til Energifondet

Sammendrag

Det foreslås å innlemme tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger i Energifondet, jf. omtale ovenfor. Dette medfører en omdisponering av bevilgningen på 40 mill. kroner fra kap. 1825, post 70 til post 50. I tillegg foreslås det å øke bevilgningen for 2011 med 70 mill. kroner.

Videre foreslås bevilgningen redusert med 1,4 mill. kroner som følge av at faktisk innbetalt avkastning til Grunnfondet i 2011 ble lavere enn budsjettert, jf. kap. 4825 post 85.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2011 økt med 108,6 mill. kroner, fra 976 mill. kroner til 1 084,6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til merknader i Innst. 121 S (2010–2011):

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til at private husholdninger utgjør 68 pst. av energiforbruket i Norges bygningsmasse. Derfor er det avgjørende at privatpersoner har klare incentiver til å investere i energieffektiviseringstiltak. Enova har i dag en sjablongbasert støtteordning for selektive energitiltak mot husholdninger. Utover dette er minstegrensen for å utløse støtte fra Enova 500 000 kWh spart energi per år. I praksis betyr dette at Enovas midler ikke er tilgjengelige for privatboliger og mindre boligselskaper. Disse medlemmer mener at den enkelte boligeier bør gis gode incentiver til å effektivisere energibruken i egen bolig. Den enkelte boligeier bør derfor stimuleres til energieffektiviseringstiltak gjennom for eksempel skattefradrag for dokumenterte utgifter til energisparingstiltak i egen bolig. Det er en enkel, effektiv og ubyråkratisk modell som vil utløse betydelig energieffektivisering i Norge, i segmenter i bygningsmassen som i dag har få eller ingen offentlige støtteordninger. Disse medlemmer har merket seg at skattefradrag for energieffektivisering i egen bolig er vedtatt innført i Sverige og USA. Disse medlemmer peker på at et annet aktuelt alternativ er såkalte «hvite sertifikater» som er nærmere beskrevet i Dokument 8:154 S (2009–2010).»

Disse medlemmer vil påpeke at dette forslaget ikke fikk støtte av noen av regjeringspartiene, ei heller Senterpartiet.

På den bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om skatteincentiver for energieffektiviseringstiltak i boliger.»

Disse medlemmer er for øvrige positive til at tilskuddsordningen foreslås innlemmet i Energifondet, slik at det blir større frihet gjennom året i forhold til disponering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er på sin plass at bevilgningene til tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdningene økes, og viser til at Fremskrittspartiet tok opp dette en rekke ganger vinteren 2010/2011. Disse medlemmer viser til oppslag i VG 19. mai 2011 hvor Liv Signe Navarsete sier hun vil gi skattefradrag for huseiere som gjennomfører energisparetiltak:

« – Vi trenger et virkemiddel som gjør at vi når våre klimamålsettinger, sier Navarsete og skisserer hvordan fradraget kan gjennomføres:

– En skatteyter som eier et bosted kan få et fradrag dersom han kan dokumentere energieffekt ved for eksempel å ha skiftet vindu, sier Sp-lederen.»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at ny fornybar energi, energisparing og energiomlegging vil bidra med miljøvennlig kraft og redusere utslippene. Dette medlem foreslår derfor å øke tilskuddet til energifondet med 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

50

Overføring til Energifondet, forhøyes med

158 600 000

fra kr 976 000 000 til kr 1 134 600 000»

Post 60 (Ny) Tilskudd til utvikling av varmeenergi

Komiteens medlem fra Venstre viser til at ny fornybar energi, energisparing og energiomlegging vil bidra med miljøvennlig kraft og redusere utslippene. Dette medlem foreslår derfor å gi et tilskudd til energifondet øremerket til biobasert varmeenergi på 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

60

(Ny) Tilskudd til utvikling av varmeenergi, kan overføres, bevilges med

50 000 000»

Post 70 Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres

Sammendrag

Det foreslås å innlemme den tidligere tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger i Energifondet, jf. omtale ovenfor. Dette medfører en omdisponering av bevilgningen til kap. 1825 post 50.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2011 redusert til null. Dette innbærer en reduksjon på 40 mill. kroner.

Utbetalinger knyttet til tidligere gitte tilsagn som dekkes av overførte midler fra 2010, vil bli regnskapsført under post 70 ut 2011. Det legges opp til å overføre eventuelle restmidler fra gitte tilsagn under posten til Energifondet ved utgangen av året. Alle utbetalinger dekkes fra og med 2012 over Energifondet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.