21.8 Kap. 4825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon

Post 85 Fondsavkastning

Sammendrag

Som følge av at innskuddet i Grunnfondet i 2010 ble foretatt første virkedag i 2010 (færre rentedager), ble avkastningen for 2010 om lag 1,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Avkastingen for 2010 inntektsføres i budsjettet for 2011. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 2011 redusert med 1,4 mill. kroner, fra 996 mill. kroner til 994,6 mill. kroner, jf. kap. 1825 post 50.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.