4.12 Skattefritak fordelsbeskatning for nullutslippsbiler, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det er viktig å stimulere til overgang til elbil eller andre nullutslippsbiler som firmabil. Derfor bør slike biler benyttet som firmabil fritas helt for fordelsbeskatning.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, herunder en eventuell presisering av hva som regnes som nullutslippsbil.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.

Dette medlem viser videre til lovendringsforslag i Innst. 430 L (2010–2011).