4.13 Minstefradrag, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til behovet for å stimulere til arbeid og sikre en god fordelingsprofil i skattesystemet. Dette medlem foreslår derfor å øke minstefradraget i lønnsinntekt til 80 000 kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2011 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere enn 80 000 kroner.»

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.