4.11 Beløpsgrenser for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner, jf. kap. 5501 post 72

Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stimulere til at flere engasjerer seg i frivillig arbeid og at grensen for godtgjørelser som krever lønnsoppgaver, blir romsligere. Det er viktig å sikre at frivilligheten ikke pålegges for mye byråkrati og rapporteringsplikt så lenge godtgjørelse til hver enkelt er liten. Disse medlemmer ønsker derfor å heve lønnsoppgaveplikten til 10 000 kroner og fremsetter følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10 000 kroner pr. ansatt.»

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5501 post 72.