4.35 Avgift på motorvogn mv., jf. kap. 5536 post 71

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil bruke avgiftssystemet sterkere for å stimulere til vridning av kjøp av biler bort fra biler med store klimagassutslipp til biler med lave klimagassutslipp. Dette medlem vil derfor foreslå å øke engangsavgiften med 20 pst. på biler som slipper ut mer enn 135 gram CO2 per kilometer.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5536 post 71.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2011:

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

CO2-utslipp (g/km)

Slagvolum (cm3)

Sats

Vrakpant- avgift

Avgiftsgruppe A

kr 1 300

Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser

0-1150

kr 36,31

1 151-1 400

kr 79,14

1 401-1 500

kr 158,31

over 1 500

kr 184,11

0-65

kr 0

66-90

kr 466,00

91-130

kr 1 320,68

over 130

kr 2 751,42

Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

– utslipp 115 g/km og over

0-115

kr 0

kr 893 kr 2 082 og kr 3 341

116-135

kr 738

136-175

kr 893

176-245

kr 2 082

over 245

kr 3 341

– CO2-utslipp under 115 t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 115 t.o.m 50

kr 620

– CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50

kr 738

Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

– bensindrevne

0-1 150

kr 14,10

1 151-1 750

kr 46,97

1 751-2 150

kr 110,25

over 2 150

kr 118,92

– ikke bensindrevne

0-1 150

kr 10,81

1 151-1 750

kr 38,36

1 751-2 150

kr 89,99

over 2 150

kr 93,61

Avgiftsgruppe B

kr 1 300

Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe C

kr 1 300

Campingbiler

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

22 pst. av A

Avgiftsgruppe D

Avgiftsgruppe E

kr 0

Beltebiler

36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

Avgiftsgruppe F

kr 0

Motorsykler

kr 10 468 per stk.

0-11

kr 0

over 11

kr 465,84

0-125

kr 0

126-900

kr 35,95

over 900

kr 78,84

Avgiftsgruppe G

kr 1 300

Beltemotor-sykler

0-100

kr 14,75

101-200

kr 29,51

over 200

kr 58,99

0-20

kr 39,35

21-40

kr 78,66

over 40

kr 157,31

0-200

kr 3,08

201-400

kr 6,15

over 400

kr 12,29

Avgiftsgruppe H

kr 1 300

Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjons

hemmede

40 pst. av A

40 pst. av A

100 pst. av A

100 pst. av A

Avgiftsgruppe I

kr 1 300

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre

kr 3 447 per stk.

Avgiftsgruppe J

kr 1 300

Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen

40 pst. av A

40 pst. av A

40 pst. av A

40 pst. av A»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at det i dagens regelverk gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for engangsavgift for hhv. ambulanser og begravelseskjøretøy og at dette er forslått videreført i regjeringens forslag til vedtak om engangsavgiften på motorvogner § 2 f) og g). Dette medlem ser ikke logikken i at ikke politiets utrykningskjøretøy skal likebehandles med øvrige kjøretøy. Et slikt vedtak vil også frigjøre ca. 30 mill. kroner årlig som politiet kan bruke til å investere i bedre og nyere utstyr.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5536 post 71.

Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på mo-torvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

  • p) utrykningskjøretøy til politiet.»