4.34 Redusert engangsavgift for motorsykler, jf. kap. 5536 post 71

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener avgiften ved kjøp av ny motorsykkel er for høy. Disse medlemmer mener engangsavgiften for motorsykler burde beregnes etter samme satser som for biler. Dette ville innebåret om lag en halvering av engangsavgiften på motorsykler.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5536 post 71.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på motorvogner mv. I. Engangsavgift (kap. 5536 post 71) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal motorsykler inngå i avgiftsgruppe A.»