4.36 Årsavgift, jf. kap. 5536 post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Sverige har innført en ordning med 5 års fritak fra årsavgiften for miljøbiler for å stimulere til kjøp av slike biler. Dette medlem mener at Norge bør innføre en tilsvarende ordning.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5536 post 72.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om årsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2011:

§ 2 første ledd ny bokstav g skal lyde:

motorvogner som er registrert etter 1. juli 2011, og som oppfyller avgassutslippskravnivåene i EURO V, eller som bare benytter elektrisitet til fremdrift (elbil), eller som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbil).»