4.37 Fjerning av avgift på båtmotorer, jf. kap. 5537 post 71

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener avgiften ved kjøp av ny båtmotor er svakt begrunnet og burde fjernes.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstillingen under budsjettkapittel kap. 5537 post 71.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på båtmotorer (kap. 5537 post 71) gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Avgiften bortfaller fra 1. juli 2011.

II

Eksisterende andre ledd blir nytt tredje ledd.»