4.38 Veibruksavgift på autodiesel, jf. kap. 5538 post 71

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre mener det er viktig å legge til rette for miljøvennlig drivstoff, og fremmer på denne bakgrunn forslag om å opprettholde fritaket for autodieselavgift for høyinnblandet biodiesel der biodrivstoff utgjør minst 30 pst. av dieselblandingen.

Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i denne innstilling, kapittel 19, og fremmer samtidig følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om veibruksavgift på autodiesel for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

  • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel):

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,62,

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,67,

  • 3. annen mineralolje: kr 3,67,

§ 6 skal lyde:

Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift for andel biodiesel i mineraloljen, dersom andelen biodiesel utgjør 70 prosent eller mer.

Någjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det er viktig at det legges til rette for økt bruk av klimavennlig biodrivstoff. Dette medlem viser til at Sverige har innført et avgiftssystem for drivstoff som i større grad enn det norske gjør biodrivstoff konkurransedyktig med vanlig diesel. Det svenske systemet innebærer en lavere veiavgift (autodieselavgift) og en høyere CO2-avgift.

Dette medlem viser til brev fra Finansdepartementet som svarer på spørsmål 38 fra Kristelig Folkeparti om hvordan en omlegging til det svenske avgiftsregimet for drivstoff vil se ut. Finansdepartementet skriver at veiavgiften (autodieselavgiften) med en omlegging til svensk avgiftsmodell vil reduseres fra 3,62 til 0,48 kroner per liter for fossil diesel og fra 1,81 til 0,24 kroner per liter for biodiesel. CO2-avgiften vil økes fra 0,59 til 3,73 kroner per liter. Den samlede avgiftsbelastningen på fossil diesel er den samme før og etter omleggingen, mens avgiftsbelastningen for biodiesel er vesentlig redusert.

Dette medlem mener at dette kan være en fremtidsrettet løsning for innretningen på avgiftene, og vil foreslå at en slik omlegging til svensk avgiftsmodell gjennomføres i Norge.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5538 post 71.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om veibruksavgift på autodiesel for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

  • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel):

  • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 0,48

  • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 0,53

  • 3. annen mineralolje: kr 0,53

  • 4. biodiesel; kr 0,24.»