4.39 Avgift på elektrisk kraft, jf. kap. 5541 post 70

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at husholdningene bør stimuleres til energiøkonomisering, både gjennom støtte til ulike enøktiltak og gjennom avgiftssystemet. Dette medlem vil derfor foreslå å øke elavgiften med 1 øre per kWh.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5541 post 70.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,21 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.»