4.40 Grunnavgift på mineralolje, jf. kap. 5542 post 70

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti mener at mineraloljeavgiften bør økes for å stimulere til utfasing av klimaskadelig oljefyring, og foreslår at grunnavgiften på mineralolje økes med 10 øre per liter utover regjeringens forslag.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,083 per liter.»

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres hovedmål om et skatte- og avgiftssystem som innebærer mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid og investeringer i næringsliv og arbeidsplasser. I Venstres alternative statsbudsjett for 2011 ble det foreslått en samlet omlegging fra rød til grønn skatt på om lag 5,6 mrd. kroner.

Som et ledd i en slik omlegging foreslår dette medlem en kraftfull økning av grunnavgiften for mineralolje. Skal målene i klimaforliket nås, er det helt avgjørende at fossil energibruk fases ut. En økning på 8 øre/literen slik regjeringen fikk vedtatt for 2011, vil neppe ha noen annen merkbar effekt enn økte inntekter til statskassen. Dette medlem foreslår derfor å doble avgiften, ved øke denne med 1 krone literen. Dette medlem peker på at det er en avgiftsøkning mange organisasjoner også tok til orde for under finanskomiteens høring i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5542 post 70.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om grunnavgift på fyringsolje:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,983 per liter.»