4.41 CO2-avgift på naturgass og LPG, jf. kap. 5543 post 70

4.41.1 Sammendrag

CO2-avgifta på naturgass og LPG blei vedteken i samband med revidert nasjonalbudsjett 2010 og innført 1. september 2010. Mellom anna gass til gods- og passasjertransport i innanriks sjøfart blei fritatt for avgift. Fritaket omfatta ikkje offshorefartøy. Departementet meinte at også slike fartøy burde fritas og ga dispensasjon frå avgiftsplikta i januar 2011 med verknad frå 1. september 2010. Departementet gjer nå framlegg om at fritaket for offshorefartøy tas inn i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 ny bokstav i. Nærare reglar om fritaket skal gis i forskrift.

Fritaket er anslått å gi eit provenytap på om lag 6 mill. kroner på årsbasis og på statsbudsjettet for 2011.

4.41.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre er en varm forsvarer av prinsippet om at forurenser skal betale. Dette medlem konstaterer at regjeringen og regjeringspartiene bruker det prinsippet når «det passer seg» som for eksempel når det gjaldt økt avgift på biodiesel. Dette medlem er videre mot en tendens om at stadig flere skal få unntak for miljøavgifter. Dette medlem støtter ikke regjeringens forslag om å utvide fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG for offshorefartøy. Dette medlem ønsker også å oppheve fritaket for samme avgift for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.