4.48 Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner, jf. kap. 5700 post 72

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti ønsker å gi frivillige organisasjoner bedre rammevilkår, og foreslår å øke grensene for frivillige organisasjoners plikt til å betale arbeidsgiveravgift for lønnsutbetalinger opp til 50 000 kroner per ansatt og totale lønnsutgifter opp til 500 000 kroner. Dette medlem viser til bevilgningsforslag i kapittel 19 i denne innstilling under kap. 5700 post 72 og lovendringsforslag i Innst. 430 L (2010–2011).