4.49 Andre merknader fremkommet under komiteens behandling

4.49.1 Avgiftssystemet for kjøp av bil

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at dagens avgiftssystem for kjøp av bil ved flere anledninger har vist seg ikke å holde mål. Systemet er bygd opp ved at vekt, effekt og CO2-utslipp avgiftsbelegges. Det er en kraftig progresjon i systemet. Det har vist seg at systemet henger etter og fanger ikke opp endringer i den teknologiske utviklingen. Disse medlemmer viser til at hvis avgiftssystemet skal fange opp den nye teknologiske utviklingen, må det kun være avgifter på enten utslipp eller forbruk. Disse medlemmer viser til at regjeringen har varslet en omlegging av avgiftssystem, og ber om at et nytt system legger disse prinsippene til grunn. Disse medlemmer viser også til at avgiftene i Norge ligger i verdenstoppen, noe som har ført til at Norge har en av de eldste og mest for-urensende bilparkene i Europa. Disse medlemmer viser til sine forslag i statsbudsjettet for 2011 hvor det ble foreslått en kraftig reduksjon i avgiftene.