5.13 Kap. 168 Kvinner og likestilling

Post 70 Kvinner og likestilling, kan overføres

Komiteens medlem fra Venstre viser til at de omfattende krigshandlingene i Sri Lanka gjennom mange år har ført til at svært mange menn – både på singalesisk og tamilsk side – har blitt drept. Et resultat av dette er at flere tusen kvinner, i tillegg til å ha blitt enker, også er blitt eneforsørgere for sine barn og ofte også for eldre medlemmer av familien. Dette medlem ønsker å bevilge 10 mill. kroner til prosjektmidler som skal benyttes på Sri Lanka for å gi hjelp til kvinner på singalesisk og tamilsk side som har mistet sine menn i krigshandlingene og dermed står alene med forsørgeransvar, jf. Dokument 15:714 (2010–2011)

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med

10 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 310 000 000»