Post 71 Andre helse- og aidstiltak, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 22 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 ovenfor.

Forslaget vil innebære en reduksjon i støtten til UNITAID i år. Den totale satsingen på hiv- og aidstiltak over bistandsbudsjettet i år, vil likevel få en nettoøkning.

Komiteens merknader

Komiteen flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.