6.12 Kap. 253 Folkehøyskoler

Post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener folkehøyskolene er en viktig del av vårt utdanningssystem. Dette medlem viser til at det flere steder i landet jobbes for å opprette folkehøyskoler, og mener det må være et mål å opprette flere skoler. Dette medlem har merket seg at Folkehøgskolerådet har prioritert en ny folkehøyskole i Kristiansand som nr. 1. Dette medlem vil øke bevilgningen til folkehøyskolene med 2 mill. kroner for å kunne opprette en ny folkehøyskole i Kristiansand.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 659 685 000 til kr 661 685 000»