Post 50 Statlige universiteter og høyskoler

Sammendrag

Endret innplassering grunnskolelærerutdanning for NLA Høgskolen

I statsbudsjettet for 2011 vedtok Stortinget at de nye grunnskolelærerutdanningene skulle innplasseres i kategori D i finansieringssystemet, og det ble bevilget 13 mill. kroner til iverksetting fra høsten 2011. Fordelingen av midler mellom institusjoner var ikke avklart ved budsjettfremleggelsen, og beløpet ble derfor i sin helhet bevilget over kap. 260 post 50. Det er nå avklart at 465 000 kroner skal utbetales til den private NLA Høgskolen. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 465 000 kroner mot en tilsvarende økning på kap. 260 post 70.

Kjøp av studieplasser i medisin i utlandet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har administrert ordningen med kjøp av studieplasser i medisin i utlandet. Ordningen ble endelig faset ut i 2010, med en reduksjon på 581 000 kroner over kap. 260 post 50. Ved en feil ble ikke bevilgningen nedjustert i statsbudsjettet for 2011. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 581 000 kroner.

Byggeprosjekter – Bergen Museum

Det vises til omtale av Bergen Museum i Prop. 1 S (2010–2011). Planene for renovering av Bergen Museum er nå delt i to faser slik at Sørfløyen kan renoveres før resten av bygningen. Dette er i samsvar med planene til Universitetet i Bergen for renovering av utstillingene i bygningen.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 1,046 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har merket seg at Nav den 11. april 2011 slår fast at Norge i nær fremtid vil trenge 8 000 nye teknologer og personell med IKT-utdanning. Dette kommer i tillegg til behov av varierende størrelse for biologer, medisinere, veterinærer, fysikere, geologer og kjemikere. Disse medlemmer har også merket seg at statsråd Tora Aasland i forbindelse med regjeringens lansering av realfagsstrategien Realfag for framtida, 2010–2014 uttalte at:

«Dette er en realfagsstrategi for å møte framtidas utfordringer. Vi er avhengige av at stadig flere skal velge utdanninger innen matematikk, natur- og teknologiske fag for å utvikle samfunnet videre.»

Disse medlemmer har merket seg at tallene fra Samordnet opptak i år viser at de midler Stortinget har bevilget til å støtte opp under «Realfag for fremtiden» har bidratt til at søkningen til real- og teknologifaglige utdanninger har økt. Til realfagsstudier er det registrert en økning i søkningen på 8,6 pst. sammenliknet med 2010, mens søkningen til teknologiske fag har økt med 1,7 pst.. En stor del av økningen i søkningen til teknologiske fag har kommet til de 5-årige integrert master i teknologi og til maritime fag.

På dette grunnlag foreslår disse medlemmer å etablere inntil 700 nye studieplasser innen real- og teknologi fag plassert i kategori D.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 24,2 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 23,2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

23 154 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 178 396 000»

Disse medlemmer vil påpeke at samhandlingsreformen forutsetter at den medisinske kompetansen knyttet til kommunens ansvar for eldre blir styrket. Disse medlemmer mener at de samfunnsmedisinske fagmiljøene ved universitetene må spille en sentral rolle i dette arbeidet. Disse medlemmer har merket seg at det medisinske forsk-nings- og undervisningsmiljø ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved universitetet i Bergen driver sykehjemsforskning i samarbeid med spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, Kompetansesenteret for aldring og helse i Oslo, Forum for sykehjemsmedisin og Verdighetssenteret ved Bergen Røde Kors sykehjem. Disse medlemmer registrerer at instituttets forskningsgrupper arbeider med alderspsykiatri, smerte og demens, legemiddelbehandling, palliativ omsorg og metodeutvikling. Disse medlemmer ser også at det eksisterer betydelig kompetanse på utnyttelse av helseregistre for medisinsk forskning ved instituttet. Disse medlemmer har merket seg planene med å opprette et nasjonalt senter for sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen, at dette har bred støtte i de tilstøtende miljøene i Norge og at det vil være komplementært til det Nasjonale kompetansesenter for aldring og helse ved Universitetet i Oslo.

Disse medlemmer mener Institutt for samfunnsmedisinske fag gjør et viktig arbeid i forsk-ningsbasert undervisning av medisinstudenter og videreutdanning av leger innen fagene allmennmedisin og sykehjemsmedisin. Disse medlemmer vil peke på at tilrettelagt utplassering av medisinstudenter og studenter i ernæring, odontologi og farmasi kan bidra til økt interesse og rekruttering av fagpersonell over hele landet, i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. Disse medlemmer mener det er viktig å videreutvikle og stimulere det miljøet som er etablert med utgangspunkt i Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB, slik at det kan fremstå som et akademisk fyrtårn innefor fagfeltet sykehjemsmedisin. Disse medlemmer har merket seg at senteret søker om en bevilgning på 19,8 mill. kroner.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake i statsbudsjettet for 2012 med en bevilgning som legger til rette for en satsing og videreutvikling av et nasjonalt senter for sykehjemsmedisin med utgangspunkt i arbeidet som gjøres ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.»

Komiteens medlemmer fra Høyre vil peke på behovet for flere studieplasser på ingeniør- og sivilingeniørstudiene. Det er spesielt viktig for private bedrifter og offentlige aktører at de kan rekruttere tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft. I denne sammenhengen er det nødvendig å tilstrebe et samsvar mellom arbeidskraften arbeidslivet etterspør og tilgjengelig antall studieplasser på de relevante studiene. Det er på det rene at mange private bedrifter og kommuner etterspør flere ingeniører. Disse medlemmer mener derfor det er nødvendig å øke kapasiteten på antall studieplasser slik at man får mulighet til å møte dette behovet. Disse medlemmer vil også påpeke at det de senere årene har vært et betydelig fokus på å satse mer på realfag i skolen. Realfagssatsingen fører til at flere elever ønsker å fordype seg i realfag, og vil ha som konsekvens at flere vil søke seg til høyere utdanningsstudier som vektlegger realfag. Dette er utelukkende positivt med tanke på at norsk næringsliv etterspør slik arbeidskraft. Disse medlemmer vil derfor foreslå en tilleggsbevilgning til universitet og høgskoler for å øke antall studieplasser på ingeniør- og sivilingeniørstudiene.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 35 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 33,954 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

33 954 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 189 196 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at det at flere tar høyere utdanning, er positivt så lenge kvaliteten på utdanningen er god. Dette medlem mener imidlertid det er behov for sterkere ambisjoner rundt temaet kvalitet i utdanningen parallelt med opptrappingen av flere studieplasser. Dette medlem mener det er avgjørende å styrke undervisningsdelen av sektoren. Vi trenger å styrke fagmiljøene, øke veiledningen gjennom studiet, tilby pedagogisk kompetanseheving til de vitenskapelig ansatte, samt sikre relevant praksis. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner til bedre veiledning i studiet og 50 mill. kroner til bedre praksis.

Dette medlem foreslår videre å bevilge 14 mill. kroner til 50 nye stipendiatstillinger.

Dette medlem viser til at rammevilkårene for forskningsfinansieringen ved Universitetet i Stavanger og Universitet i Agder er dårligere enn ved de andre universitetene. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen til Universitetet i Stavanger med 5 mill. kroner og Universitetet i Agder med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

122 954 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 278 196 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener det er svært viktig å øke studiekapasiteten ved universiteter og høyskoler, og merker seg at regjeringen har fulgt opp tidligere vedtak om å bevilge midler til flere studieplasser i statsbudsjettet for 2011. Det er imidlertid ikke bevilget midler til noen flere studieplasser i revidert nasjonalbudsjett.

Dette medlem konstaterer dermed at det i budsjettet for inneværende år bevilges det dermed midler tilsvarende om lag 2 200 nye studieplasser, mens det i budsjettet for 2010 ble bevilget midler til om lag 2 600 nye studieplasser. Dette medlem mener det er forunderlig at det faktisk settes av færre midler til færre studieplasser i år enn i fjor, all den tid vi bl.a. fra ulike SSB-anslag vet at studenttallet vil øke dramatisk i årene som kommer. Dette tydeliggjør etter dette medlems mening behovet for en langsiktig plan for hvordan studentbølgen skal håndteres, økt antall studieplasser og ikke minst solide basisbevilgninger til institusjonene som skal motta studentene slik at kvaliteten opprettholdes.

Dette medlem viser til at når basisbevilgningene til universiteter og høyskoler over lengre tid ikke oppleves som tilstrekkelige, kan ikke dette sees på som noe annet enn et alvorlig anslag mot institusjonenes handlingsrom og frihetsgrad. Dette vil høyst sannsynlig medføre at institusjonene vil få ytterligere vanskeligheter med å følge opp Kvalitetsreformen, at forskningsinnsatsen svekkes og at både studenter og ansatte gis et dårligere tilbud. Når studenttallet i tillegg stiger, og øvrige utgifter ikke kompenseres tilstrekkelig, mener dette medlem at det sier seg selv at institusjonene fort vil komme i en varig skvis i forhold til pålagte oppgaver og finansieringen av disse.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 150 mill. kroner til en direkte styrking av basis-bevilgningene i universitets- og høyskolesektoren. Videre foreslås det å øke bevilgningene tilsvarende med ytterligere 2 000 nye studieplasser fra og med høsten 2011, noe som også vil ha budsjettmessig konsekvens under kap. 2410 post 50 og 72.

Videre vil dette medlem påpeke at det ikke er satt av midler til noen nye rekrutteringsstillinger i UH-sektoren i statsbudsjettet for 2011, noe dette medlem mener er oppsiktsvekkende. Dette innebærer at det ikke har blitt bevilget midler til noen nye rekrutteringsstillinger de to siste ordinære budsjettbehandlingene (2010 og 2011). Sett i lys av at behovet for forskerutdannet personale ved institusjonene er stort, og vil øke betydelig i årene som kommer, er dette svært underlig. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 141,8 mill. kroner til opprettelse av ca. 500 nye stipendiatstillinger fra høsten 2011.

Etter dette medlems mening er det også viktig å sikre et tilstrekkelig antall postdoktorstillinger, slik at doktorgradsstipendiater etter avlagt doktorgrad har mulighet til å få en rekrutteringsstilling ved en utdannings- eller forskningsinstitusjon i påvente av en fast stilling. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 28,4 mill. kroner til opprettelse av ca. 100 nye postdoktorstillinger f.o.m. høsten 2011.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med

388 154 000

fra kr 24 155 242 000 til kr 24 543 396 000»

Post 70 Private høyskoler

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 260 post 50 om endret innplassering for grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 465 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 260 post 50.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det nå er avgjørende å styrke undervisningsdelen av sektoren. Vi trenger å styrke fagmiljøene, øke veiledningen gjennom studiet, tilby pedagogisk kompetanseheving til de vitenskapelig ansatte, samt sikre relevant praksis. Dette medlem foreslår å bevilge 3,5 mill. kroner til bedre veiledning i studiet og 3,5 mill. kroner til bedre praksis.

Dette medlem viser til at Ansgar teologiske høgskole, Fjellhaug Misjonshøgskole og Høgskolen i Staffeldtsgate i 2005 gikk over fra å være friskoler til å bli godkjente som høgskoler. Dette gav en tyngre faglig profil på skolene. Dette medlem viser videre til at denne overføringen har vist seg å ikke lønne seg økonomisk. Dette medlem mener det ikke er riktig at skoler som ønsker en faglig tyngre profil på sine tilbud skal bli straffet økonomisk. Dette medlem vil peke på viktigheten av tilbudet som gis av private høyskoler i Norge og at kuttet i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006) har satt flere institusjoner i en vanskelig situasjon. Særlig rammer dette Mediehøgskolen Gimlekollen fordi kuttet fjerner økningen som kom i revidert nasjonalbudsjett for 2005 som følge av faktiske studenttall institusjonen hadde. Dette medlem foreslår å bevilge 5 mill. kroner for å rette opp kuttene.

Dette medlem viser til at regjeringen foreslår å bevilge 30 mill. kroner til større utstyrsinnkjøp og vedlikehold ved universitet og høyskoler. Dette medlem mener det er avgjørende å sikre likebehandling mellom private og offentlige universitet og høyskoler og foreslår derfor å bevilge 2 mill. kroner til større utstyrsinnkjøp og vedlikehold ved private høyskoler.

Dette medlem foreslår videre å bevilge 1,5 mill. kroner til 5 stipendiatstillinger ved private høyskoler.

Dette medlem foreslår dessuten å bevilge 1,5 mill. kroner til Høgskolesenteret i Kristiansund.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

70

Private høyskoler, forhøyes med

17 465 000

fra kr 879 958 000 til kr 897 423 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag og merknad under kap. 260 post 50 om 2 000 flere studieplasser og en tilleggsbevilgning på 150 mill. kroner til direkte styrking av basisbevilgningene i universitets- og høyskolesektoren, noe som også har en budsjettmessig konsekvens for denne posten, med forslag om en tilleggsbevilgning på 8 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

260

Universiteter og høyskoler

70

Private høyskoler, forhøyes med

8 465 000

fra kr 879 958 000 til kr 888 423 000»