6.19 Kap. 270 Studentsamskipnader

Post 74 Tilskudd til velferdsarbeid

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at nedgangen i tilskuddet til studentbarnehager over Kunnskapsdepartementet de senere år vil kunne medføre at det er vanskeligere for studenter med barn å studere. Dette medlem er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan ha for ulike grupper av studenter, og prinsippet om lik mulighet til utdanning. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen til studentbarnehager med 5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

270

Studium i utlandet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med

5 000 000

fra kr 70 249 000 til kr 75 249 000»