Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener at innsatsen for en «kunnskapsbasert politikkutvikling i departementet» ikke har fungert etter hensikten, og vil derfor redusere bevilgningen under denne posten med 1 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 000 000

fra kr 3 896 000 til kr 2 896 000»

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

Sammendrag

Som en del av regjeringens Ny GIV-satsing for økt gjennomføring i videregående opplæring, foreslås det å flytte 7 mill. kroner til gjennomføring av forsøk med videregående opplæring på arbeidsplassen fra kap. 226 post 21 til kap. 258 post 21, jf. omtale under kap. 226 post 21.

Videre foreslås det å redusere bevilgningen med 3,5 mill. kroner mot en tilsvarende bevilgningsøkning på kap. 256 post 1, jf. omtale under kap. 256 post 1.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 3,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.