Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 3280 post 2 om redusert inntektsbevilgning for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det foreslås å redusere bevilgningen under kap. 280 post 1 tilsvarende med 900 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

De fem organene Samordna Opptak, CRISTIN (Current Research Information System in Norway), BIBSYS, Artsdatabanken og Norgesuniversitetet er tilknyttet universiteter som har status som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Disse fem organene bør følge samme budsjetteringsprinsipp som vertsinstitusjonene. Det foreslås derfor å flytte bevilgningene til disse virksomhetene til kap. 280 ny post 51. Bevilgningen på post 21 foreslås på denne bakgrunn redusert med 78,789 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 51 (Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver

Sammendrag

Det foreslås å opprette en ny post 51 for bevilgninger til drift av nasjonale fellesoppgaver som er lagt til et universitet eller en høyskole, jf. omtale under kap. 280 post 21, kap. 3280 post 1, kap. 281 post 1 og kap. 3281 post 2. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen settes til 97,932 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 73 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

Sammendrag

Norges andel av kontingenten til NORDUnet fastsettes av Nordisk Råd og er basert på relativ størrelse på BNP i de nordiske landene. Som følge av oppdatert kontingentanslag fra NORDUnet, foreslås det å øke bevilgningen med 1,747 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.