Post 1 Inntekter ved oppdrag

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 280 post 21. Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 10 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 2 Salgsinntekter mv.

Sammendrag

Inntektsbevilgningen for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er satt for høyt. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 900 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.