Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 280 post 21 og kap. 3281 post 2. Bevilgningen til forskningsinformasjonssystemet CRISTIN, foreslås redusert med om lag 19,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 280 post 51.

I tillegg foreslås det også å nedjustere utgiftsbevilgningen til lisens- og konsortiumsavtaler for universitets- og høyskolesektoren med om lag 37,2 mill. kroner og tilhørende inntektsbevilgning på kap. 3281 post 2 med samme beløp.

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen med 56,393 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold

Sammendrag

Det er behov for vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter og utstyr i universitets- og høyskolesektoren for å forbedre institusjonenes forskningsvilkår. Særlig de eldre universitetene som forvalter egen bygningsmasse, har behov for vedlikehold. På denne bakgrunn foreslår regjeringen en engangsbevilgning på 30 mill. kroner til rehabilitering og utstyr.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.