6.23 Kap. 3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler

Post 2 Salgsinntekter mv.

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 281 post 1 og kap. 280 post 21. Forslaget innebærer å nedjustere inntektsbevilgningen på kap. 3281 post 2 med 37,240 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.