6.25 Kap. 285 Norges forskningsråd

Post 52 Forskningsformål

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener Norge må satse på kunnskap, på utdanning og på forskning. Dette medlem mener det er meget bekymringsfullt at dagens regjering i løpet av sine budsjetter systematisk har nedprioritert forskning og utvikling, til tross for at regjeringen har hatt et historisk stort økonomisk handlingsrom. Dette medlem foreslår å øke de frie forskningsmidlene til Norges forskningsråd med 20 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 181 930 000 til kr 1 201 930 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at statsbudsjettet for 2011 etter dette medlems mening ikke innfrir lovnadene i klimaforliket om fornybar- og klimaforskning. Ifølge Forskningsrådet går forskningsinnsatsen for fornybar energi og CO2-håndtering ned med mellom 16 og 37 mill. kroner for inneværende år. Denne nedtrappingen kommer paradoksalt nok i et statsbudsjett der regjeringen har lovet å presentere en opptrappingsplan for klimaforskning, noe en ikke kunne finne et spor av i budsjettdokumentene. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 50 mill. kroner til en forsterket forsk-ningssatsing på fornybare energiformer og klimatiltak.

Dette medlem mener at det er positivt at regjeringen og Stortingets flertall velger å øke bevilgningen til fri prosjektstøtte med 60 mill. kroner i budsjettet for inneværende år, men etter dette medlems mening er ikke dette nok. Dette medlem ønsker på denne bakgrunn å bevilge ytterligere 20 mill. kroner til formålet.

Dette medlem vil understreke at institusjonene sliter med et stort etterslep i form av vedlikehold og innkjøp av nytt vitenskapelig utstyr, utskiftingstakten er økende, og det er liten tvil om at man må prioritere også dette området dersom man vil satse på forskning og kunnskap. Dette krever langsiktig opptrapping, i tillegg til avkastning fra «fondet i Forskningsfondet» øremerket vitenskapelig utstyr. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å styrke utstyrssatsingen over Forskningsrådets budsjett med 30 mill. kroner.

Dette medlem viser til at statsbudsjettet for inneværende år innebærer en reduksjon i bevilgningen til nærings-Ph.D.-ordningen på grunn av et antatt lavere behov: Det er etter dette medlems mening helt feil strategi, all den tid det tar tid å etablere en slik ordning. Dette medlem mener at ordningen – som skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet og skape et tettere samspill mellom akademia og nærings- og samfunnsliv – må styrkes, snarere enn å reduseres. Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å bevilge 7,1 mill. kroner til ordningen fra høsten 2011, noe som tilsvarer det offentliges andel av 50 nye nærings-Ph.D.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål, forhøyes med

107 100 000

fra kr 1 181 930 000 til kr 1 289 030 000»