6.26 Kap. 286 Forskningsfond

Post 95 Fondskapital

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at hensikten med Fondet for forsk-ning og nyskaping er å kunne skape strategisk handlingsrom i norsk forskning. Dette medlem mener et solid forskningsfond er den beste garantien for stabilitet og forutsigbarhet i de offentlige forskningsbevilgningene, forutsatt at regjeringen benytter fondsavkastningen i tråd med det som er intensjonen bak fondet. Dette medlem foreslår derfor en økning av kapitalen i fondet for forskning og nyskaping med 25 mrd. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

286

Forskningsfond

95

Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med

25 000 000 000

fra kr 3 000 000 000 til kr 28 000 000 000»