Post 72 Internasjonale samarbeidsprosjekt

Sammendrag

Eventuelle overskudd av medlemslandenes årlige kontingent til EUMETSAT blir overført til landenes konto i et fond, Working Capital Fund. Ved inngangen til 2011 var Norges andel av Working Capital Fund om lag 34,3 mill. kroner. Dette er mer enn det som er nødvendig for å dekke eventuelle uforutsette endringer i størrelsen på kontingenten. Det foreslås at resterende kontingent til EUMETSAT for 2011 på om lag 28 mill. kroner dekkes gjennom Norges andel i Working Capital Fund. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 28,043 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.