6.27 Kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Formålet med bevilgningen på kap. 287 post 21 er å bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for forsk-ningspolitikken. I enkelte tilfeller benyttes bevilgningen til å gi tilskudd til mindre forsknings- og utredningsoppdrag gjennom Forskningsrådet. Disse tilskuddene bør føres på kap. 287 post 71. Videre vil utbetalingstakten for disse prosjektene være usikker, og det er derfor behov for en overføringsfullmakt. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor at stikkordene «kan nyttes under post 71» og «kan overføres tilføyes kap. 287 post 21, jf. forslag til romertallsvedtak.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak XV under kapittel 23 Komiteens tilråding.