Post 72 Internasjonale grunnforsknings-organisasjoner

Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen økes med 7,004 mill. kroner. Merbehovet er knyttet til oppdaterte kontingentkrav og endrede valutakursforutsetninger, samt at bevilgningsbehovet i saldert budsjett 2011 ved en feil ble satt 2,8 mill. kroner for lavt.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 73 EUs rammeprogram for forskning

Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 61,005 mill. kroner. Mindrebehovet er i all hovedsak knyttet til oppdaterte kontingentkrav.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi

Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 488 000 kroner. Mindrebehovet er knyttet til oppdaterte kontingentkrav og endrede valutakursforutsetninger.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 75 UNESCO

Sammendrag

På grunn av endring i kontingentens størrelse og endrede valutakursforutsetninger, foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 2,812 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.