6.29 Kap. 3288 Internasjonale samarbeidstiltak

Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Sammendrag

Refusjon av ODA-godkjente utgifter over denne posten utgjør 25 pst. av medlemskontingenten til UNESCO. På grunn av endring i kontingentens størrelse og endrede valutakursforutsetninger, reduseres kontingenten med om lag 2,8 mill. kroner, jf. omtale under kap. 288 post 75. Som en følge av dette foreslås det å redusere den tilhørende inntektsposten med 689 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.