6.4 Kap. 221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Foreldreutvalget for barnehagen (FUB) ble etablert i august 2010. For å styrke FUBs rolle som rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom barnehagen og hjemmet, foreslås det å øke bevilgningen over kap. 221 post 1 med 250 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har merket seg at mandatet til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er endret til også å omfatte hjem/skole-samarbeid i videregående opplæring og at Foreldreutvalget for barnehager blir integrert sammen med FUG. Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen til FUG med 4 mill. kroner for å øke honoraret til uvalgsleder, få mer midler i forbindelse med utvidelsen og til ny IKT-struktur.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 250 000

fra kr 13 358 000 til kr 17 608 000»