6.5 Kap. 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og bevilgningsforslag vedr. endring av dagens ordning med ikke-behovsprøvd utstyrsstipend og innføringen av et større og behovsprøvd utstyrsstipend over kap. 228 post 71, noe som vil medføre et redusert bevilgningsbehov på 400 000 kroner på kap. 222 post 1.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 103 820 000 til kr 103 420 000»