Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å overføre oppgaver på barnehagefeltet til Utdanningsdirektoratet, jf. Prop.1 S (2010–2011). For å styrke direktoratets kompetanse på barnehagefeltet og sette det i stand til å ta over et nytt ansvarsområde, foreslås det at kap. 220 post 1 økes med 5 mill. kroner.

Videre foreslås det at bevilgningen på kap. 220 post 1 reduseres med 352 000 kroner, jf. omtale under kap. 200 post 1.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 4,648 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd til læremidler mv., kan nyttes under post 21

Sammendrag

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til utvikling og produksjon av læremidler der det ikke er grunnlag for kommersiell produksjon. Dette gjelder læremidler innenfor en del små yrkesfag, læremidler for elever med behov for særskilt tilrettelegging og læremidler for minoritetsspråklige elever. For å styrke utviklingen og produksjonen av læremidler foreslås det å øke bevilgningen på posten i 2011 med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.