6.6 Kap. 224 Senter for IKT i utdanningen

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Senter for IKT i utdanningen hadde høyere aktivitet i 2010 enn planlagt. Dette har medført at det er påløpt kostnader på om lag 13 mill. kroner i 2010 som først vil bli dekket i 2011. Senteret har oversendt en disponeringsplan for 2011 til Kunnskapsdepartementet som tar høyde for disse utgiftene, og dette vil påvirke senterets aktiviteter og måloppnåelse i 2011. Kunnskapsdepartementet vil framover følge opp senterets økonomistyring i styringsdialogen. Kunnskapsdepartementet har også satt ut et eksternt konsulentoppdrag som har til hensikt å gjennomgå økonomisystemet og økonomiforvaltningen i senteret. Målet med dette oppdraget er å bedre senterets økonomiforvaltning slik at denne blir tilfredsstillende.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.